Narciarzto niezapomniane chwile, do których będziesz chciał wrócić

Narciarz

Tylicz to dynamicznie rozwijająca się i malownicza miejscowość. Miejsce niezwykle gościnne. Taki jest również nasz pensjonat. Dla nas najważniejsza jest domowa atmosfera oraz komfort naszych Gości.

Znajdziesz nas na

FacebookBooking

Willa Tylicki Zdrójnoclegi Tylicznoclegi  

 

Informacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Eugeniusz Kieblesz ul. Wolności 13A, 33-383 Tylicz NIP 7341623510, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Adres e-mail: tylickizdroj@gmail.com

tel. 602 448 667, 184711174

 

Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1.    wykonania zawartej z Administratorem umowy, jak również podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych  (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej gody.

 

Informacje na temat pozyskania Pani/Pana danych osobowych:

Administrator otrzymuje Pani/Pana dane kontaktowe bezpośrednio od Pani/Pana (np. w momencie korzystania z naszych usług) lub za pośrednictwem innych osób (np. innych podmiotów pośredniczących w oferowaniu naszych usług, któremu Pani/Pan udostępnił swoje dane). W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Administratorowi. W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, Administrator zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora,  podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, informatyczne, reklamowe, marketingowe, audytorskie , doradcze, prawne,  transportowe, kurierskie.

 

Okres, przez który dane będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez nas obowiązków podatkowych.

 

 Informacje o przysługujących uprawnieniach:

Ma Pani/Pan prawo:

a.  żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym do uzyskania kopii),

b.  żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c.  żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- danie nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania,

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 

d. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych- do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne  wobec podstawy sprzeciwu,

e. do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z taką osobą,

- przetwarzanie odbywa się z sposób zautomatyzowany,

f.  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,

- dane są przetwarzane na podstawie opartej na art. 6 ust.1 f tj. niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan  prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym/ warunkiem zawarcia umowy/ o zobowiązaniu do podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania przez Panią/Pana danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usługi.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/ organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są profilowane.

Oferty specjalne


Regulamin

RODO

Copyright © 2016 · Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Format WS